Український комітет краєзнавстваУкраїнський комітет краєзнавства – перший всеукраїнський орган для координації роботи численних краєзнавчих товариств і гуртків. Він розробляв і направляв на місця методичні матеріали, проводив інструктивну роботу, вів облік краєзнавчих організацій, сприяв обміну досвідом між ними, їхньому організаційному й методичному зміцненню.

Комітет обирався за принципом представництва від різних установ і підпорядковувався Управлінню науковими установами на Україні (Укрнауці). Розташовувався в Харкові у Будинку науки за адресою вул. Карла Лібкнехта (нині – Сумська), 33. До 1917 року тут знаходився Інститут шляхетних дівчат, а після 1934 року – педагогічний інститут. В роки Другої світової війни будинок був зруйнований, а його рештки розібрано. Сьогодні на цьому місці знаходиться національний академічний театр опери та балету.

Склад Українського комітету краєзнавства
Інститут шляхетних дівчат

На 23 червня 1925 р.
Голова – Яворський М. І. – Укрголовнаука
Заступник – Криворотченко М. Г. – Укрполітосвіта
Вчений секретар – Лазарис О. А.
Члени:
Авдієнко М. – член колегії ЦСУ [Центрального статистичного управління]
Анісімов О. – ВРНГ [Вища рада народного господарства]
Ашуп-Ільзен О. І. – Держплан
Багалій Д. І. – академік ВУАН [Всеукраїнської академії наук]
Боднар – ЦК [Центральний комітет] Пролетстуду
Довженко Д. – Укрсельбуд
Крилов О. – ХБ [Харківське бюро] Пролетстуду
Немоловский І. – Упрофос
Пилипенко С. В. – ДВУ [Державне видавництво України]
Яната О. А. – с/г наукове товариство
(ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 3. – Спр. 406. – Арк. 1)
Джерело: Прокопчук В. С. Інституціоналізація краєзнавчого руху Правобережної України 20-х років ХХ – початку ХХІ ст. / В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 547.

На 1 січня 1929 р.
Заступник голови – Левицький М. Г. – Укрдержплан
Вчений секретар – Криворотченко М. Г. – НДІ педагогіки
Ялі С.
Члени:
Бухін – ЦК ЛКСМУ [Центральний комітет Ленінського комуністичного союзу молоді України]
Проф. Волобуєв М. – Укрполітпросвіта
Проф. Геринович В. – НДІ географії та картографії
Проф. Дубняк К. – НДІ географії та картографії
Зайцев Д. – НДІ прикладної зоології
Проф. Ковалівський П. – Секція етнології та краєзнавства
Проф. Рудницький С. – НДІ географії та картографії
Соловей Д. – ЦСУ [Центральне статистичне управління]
Ялі С. – ЦК Нацмен ВУЦВК [Центральна комісія національних меншин Всеукраїнського центрального виконавчого комітету]
Яната О. – НДІ прикладної ботаніки
Склад Президії: Левицький М. Г., Криворотченко М. Г., Ялі С.
Джерело: Краєзнавство. – 1928. – №6/10. – С. 90.

На січень 1930 р.
Голова – вакансія
Заступник голови – Левицький М. Г.
Вчений секретар – Криворотченко М. Г.
Члени:
Волобуєв М. С.
Геринович В. О.
Дубняк К. В.
Зайцев Д. В.
Ковалівський П. Г.
Немоловський І. П.
Яната О. А.
Ялі С. Г.
Склад Президії: Левицький М. Г.,  Криворотченко М. Г., Ялі С. Г.Джерело: Наукові установи та організації УСРР / Держ. планова коміс. УСРР. – Харків, 1930. – С. 27.Публікації за темою:

*   *   *
  • Данилюк Ю. З. Український комітет краєзнавства : склад та діяльність / Ю. З. Данилюк // Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – Київ, 2001. – Вип. 13. – С. 193-207.
  • Парахіна М. Б. Діяльність Українського комітету краєзнавства та його роль у розвитку етнографічної науки в 20 – 30 рр. ХХ ст. / М. Б. Парахіна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. – 2002. – Вип. 8. – С. 475-488. – Бібліогр.: 29 назв.
  • Петрикова В. Т. Особливості організаційних форм краєзнавства на Харківщині в перше післяреволюційне десятиріччя / В. Т. Петрикова // Тези Всеукраїнської краєзнавчої конференції, присвяченої 70-річчю Українського комітету краєзнавства (28-29 черв. 1995 р.). – Харків, 1995. – С. 42-43.
  • Прокопчук В. С. Під егідою Українського комітету краєзнавства / В. С. Прокопчук ; Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, Центр дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України. – Кам’янець-Подільский : Абетка-НОВА, 2004. – 311 с.
  • Прокопчук В. С. Український комітет краєзнавства на етапі становлення (1925 – 1929 рр. ХХ ст.) / В. С. Прокопчук // Краєзнавство. – 2005. – № 1/4. – С. 51-57.
  • Савчук В. О. Зауваги до дискусії про становлення організаційних структур краєзнавчого руху України середини 20-х рр. ХХ ст. / В. О. Савчук // Краєзнавство. – 2001. – №1/4. – С. 37-41.
  • Савчук В. О. Український комітет краєзнавства на рубежі 20 – 30 рр. ХХ ст. / В. О. Савчук // Краєзнавство. – 2000. – №1/2. – С. 50-57.